pksradom.plarrow right†Wiadomościarrow right†Działalność Rady Miejskiej w Radomiu - najważniejsze informacje
Igor Witkowski

Igor Witkowski

|

11.06.2024

Działalność Rady Miejskiej w Radomiu - najważniejsze informacje

Działalność Rady Miejskiej w Radomiu - najważniejsze informacje

Spis treści

Rada miejska Radom jest organem stanowiącym i kontrolnym samorządu lokalnego w Radomiu. Jako mieszkańcy miasta, ważne jest, abyśmy rozumieli rolę i zadania tego ciała, ponieważ jego decyzje mają bezpośredni wpływ na nasze życie. W tym artykule przyjrzymy się bliżej najważniejszym aspektom działalności Rady Miejskiej w Radomiu, takim jak kompetencje, struktura organizacyjna, sposób zgłaszania wniosków oraz procedury podejmowania uchwał.

Kluczowe wnioski:
 • Rada Miejska w Radomiu odpowiada za podejmowanie kluczowych decyzji dotyczących rozwoju miasta i jakości życia mieszkańców.
 • Składa się z radnych wybieranych w wyborach powszechnych, reprezentujących różne dzielnice i środowiska.
 • Obywatele mogą aktywnie uczestniczyć w procesie decyzyjnym, zgłaszając wnioski i uczestnicząc w posiedzeniach Rady.
 • Kalendarz posiedzeń Rady oraz biura obsługi interesantów ułatwiają kontakt i współpracę z mieszkańcami.
 • Zrozumienie procedur podejmowania uchwał pomaga lepiej zrozumieć działania Rady i ich wpływ na lokalną społeczność.

Kompetencje i zadania Rady Miejskiej w Radomiu

Rada miejska Radom jest kluczowym organem samorządu terytorialnego w naszym mieście. Jej główne zadania obejmują inicjowanie i uchwalanie aktów prawa miejscowego, takich jak statuty gmin, programy rozwoju gospodarczego i przestrzennego oraz uchwalanie budżetu miasta. Rada miejska w Radomiu pełni również funkcję kontrolną nad działaniami prezydenta miasta i jednostek organizacyjnych gminy.

Jedną z najważniejszych kompetencji Rady Miejskiej w Radomiu jest możliwość podejmowania uchwał w sprawach mających istotny wpływ na życie mieszkańców. Uchwały te dotyczą między innymi tworzenia i likwidacji miejskich jednostek organizacyjnych, ustalania wysokości podatków lokalnych, określania zasad gospodarowania mieniem komunalnym oraz przyjmowania programów rewitalizacji i rozwoju miasta.

Rada Miejska w Radomiu odgrywa również kluczową rolę w nadzorowaniu i kontrolowaniu działalności prezydenta miasta oraz jednostek organizacyjnych gminy. Radni mogą żądać informacji i wyjaśnień od prezydenta oraz kierowników miejskich jednostek, a także powoływać komisje doraźne do zbadania określonych spraw.

Warto podkreślić, że Rada Miejska w Radomiu jest wybierana w wyborach powszechnych przez mieszkańców miasta, co zapewnia jej demokratyczną legitymację do podejmowania decyzji w imieniu lokalnej społeczności. Radni reprezentują interesy swoich wyborców i powinni działać na rzecz rozwoju i dobra całego miasta.

Struktura organizacyjna Rady Miejskiej w Radomiu

Rada Miejska w Radomiu składa się z 25 radnych wybieranych w wyborach bezpośrednich na kadencję trwającą 5 lat. Radni reprezentują różne dzielnice i środowiska miasta, co zapewnia zróżnicowanie poglądów i interesów w procesie decyzyjnym.

Na czele Rady Miejskiej w Radomiu stoi przewodniczący, który organizuje pracę rady, zwołuje i prowadzi sesje oraz reprezentuje radę na zewnątrz. Przewodniczący wybierany jest spośród radnych na pierwszej sesji nowej kadencji.

Istotną rolę w strukturze Rady Miejskiej w Radomiu odgrywają komisje stałe i doraźne, które zajmują się szczegółowym rozpatrywaniem spraw należących do zakresu działania rady. Komisje stałe, takie jak Komisja Budżetu i Finansów czy Komisja Infrastruktury Miejskiej, funkcjonują przez całą kadencję rady, natomiast komisje doraźne powoływane są do rozpatrzenia określonych kwestii.

 • Prezydium Rady Miejskiej
 • Komisje Stałe (np. Budżetu i Finansów, Infrastruktury Miejskiej)
 • Komisje Doraźne
 • Kluby Radnych

W ramach Rady Miejskiej w Radomiu działają również kluby radnych, które zrzeszają radnych z różnych ugrupowań politycznych. Kluby odgrywają istotną rolę w koordynacji stanowisk i działań radnych, co ułatwia proces legislacyjny i decyzyjny.

Czytaj więcej: Ilu mieszkańców ma Radom? - aktualne dane o ilości mieszkańców

Jak zgłosić wniosek do Rady Miejskiej w Radomiu

Mieszkańcy Radomia mają możliwość aktywnego uczestniczenia w procesie decyzyjnym Rady Miejskiej poprzez zgłaszanie wniosków i projektów uchwał. Jest to forma realizacji zasady partycypacji obywatelskiej, która umożliwia mieszkańcom bezpośredni wpływ na sprawy dotyczące ich lokalnej społeczności.

Wniosek do Rady Miejskiej w Radomiu można zgłosić na kilka sposobów. Pierwszym z nich jest złożenie wniosku pisemnego w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Radomiu lub przesłanie go pocztą na adres Urzędu. Należy pamiętać, aby wniosek był czytelny, zawierał imię, nazwisko oraz adres zamieszkania wnioskodawcy oraz precyzyjnie określał przedmiot sprawy.

Drugim sposobem jest zgłoszenie wniosku drogą elektroniczną za pośrednictwem dedykowanego formularza na stronie internetowej Rady Miejskiej w Radomiu. Ta forma jest wygodna i szybka, jednak należy upewnić się, że wniosek spełnia wszelkie wymagania formalne.

Istnieje również możliwość zgłoszenia wniosku ustnie podczas obrad sesji Rady Miejskiej w Radomiu. W tym celu należy wpisać się na listę osób chcących zabrać głos i przedstawić swój wniosek podczas wyznaczonego czasu na dyskusję publiczną.

Kalendarz posiedzeń Rady Miejskiej w Radomiu

Zdjęcie Działalność Rady Miejskiej w Radomiu - najważniejsze informacje

Rada miejska w Radomiu obraduje na sesjach zwyczajnych, które odbywają się co najmniej raz na kwartał. Sesje zwoływane są przez przewodniczącego rady w terminach określonych w planie pracy rady lub w miarę potrzeby, np. w celu podjęcia pilnych uchwał.

Harmonogram sesji Rady Miejskiej w Radomiu na dany rok kalendarzowy jest ustalany przez prezydium rady i publikowany na stronie internetowej miasta oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. Mieszkańcy mogą zapoznać się z terminami posiedzeń oraz planowanym porządkiem obrad, co ułatwia im śledzenie prac rady i podejmowanych przez nią decyzji.

 • Sesje zwyczajne - co najmniej raz na kwartał
 • Sesje nadzwyczajne - w razie potrzeby
 • Harmonogram na stronie miasta i w BIP

Warto podkreślić, że sesje Rady Miejskiej w Radomiu są jawne, co oznacza, że mieszkańcy mogą uczestniczyć w obradach jako publiczność. Daje to możliwość bezpośredniego obserwowania procesu decyzyjnego oraz zapoznania się z dyskusjami i stanowiskami radnych.

Podsumowanie

W tym podsumowaniu przyjrzeliśmy się bliżej kompetencjom i strukturze Rady Miejskiej w Radomiu. Poznaliśmy sposoby zgłaszania wniosków oraz harmonogram posiedzeń, a także lokalizacje biur obsługi interesantów. Mieszkańcy mogą korzystać z radomskiej karty miejskiej czy komunikacji miejskiej w Radomiu, aby łatwiej dotrzeć do posiedzeń i śledzić prace Rady.

Rada Miejska pełni kluczową rolę w podejmowaniu decyzji wpływających na rozwój naszego miasta. Zrozumienie sposobu jej funkcjonowania i możliwości partycypacji obywatelskiej pozwoli aktywnie uczestniczyć w życiu lokalnej społeczności. Zachęcamy do śledzenia prac Rady i angażowania się w sprawy Radomia poprzez zgłaszanie wniosków czy obecność na sesjach.

5 Podobnych Artykułów:

 1. Air show radom: program, atrakcje i niezapomniane przeżycia
 2. Loty Coral Travel: Dokąd warto polecieć na wymarzone wakacje?
 3. Parafia św. Barbary w Pionkach: Czemu jest ważna dla społeczności?
 4. Relikwie Św. Andrzeja Boboli - historia i znaczenie przedmiotów
 5. Szpital w Pionkach - usługi i kontakt ze szpitalem

Najczęstsze pytania

Rada Miejska w Radomiu składa się z 25 radnych wybieranych w wyborach powszechnych na kadencję trwającą 5 lat. Radni reprezentują różne dzielnice i środowiska miasta, co zapewnia zróżnicowanie poglądów i interesów w procesie decyzyjnym.

Wniosek do Rady Miejskiej w Radomiu można zgłosić pisemnie w Biurze Obsługi Interesanta, drogą elektroniczną za pośrednictwem formularza na stronie internetowej lub ustnie podczas sesji Rady w czasie wyznaczonym na dyskusję publiczną.

Harmonogram sesji Rady Miejskiej w Radomiu na dany rok kalendarzowy publikowany jest na stronie internetowej miasta oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. Zawiera on terminy posiedzeń oraz planowany porządek obrad.

Tak, sesje Rady Miejskiej w Radomiu są jawne, co oznacza, że mieszkańcy mogą uczestniczyć w obradach jako publiczność. Daje to możliwość bezpośredniego obserwowania procesu decyzyjnego oraz zapoznania się z dyskusjami i stanowiskami radnych.

Komisje stałe, takie jak Komisja Budżetu i Finansów czy Komisja Infrastruktury Miejskiej, zajmują się szczegółowym rozpatrywaniem spraw należących do zakresu działania Rady Miejskiej. Komisje doraźne powoływane są do rozpatrzenia określonych, konkretnych kwestii.

Zobacz więcej